Algemene Voorwaarden

Nieuwnaambord.nl is onderdeel van www.houtvanappel.nl.

Al onze naamborden worden met een hoop aandacht en liefde voor u met de hand gemaakt. Wij gebruiken uitsluitend duurzame kwaliteitsproducten die wij zorgvuldig uitzoeken bij onze leveranciers. 
De foto's en kleuren op de website kunnen iets afwijken van de werkelijkheid, dit heeft te maken met de verschillende beeldscherm kwaliteit en weergaves.Algemene Voorwaarden van Hout van Appel

Revisie 1.0 - Sept 2014 - 1e uitgave

Revisie 1.01 - Jan 2020 - aanpassing BTW nummer

 

Hout van Appel

Bilderdijkstraat 83

Heerhugowaard

KVK: 61495964

BTW: NL002069487B48

1. Algemeen

  1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Hout van Appel en op iedere tussen Hout van Appel en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Hout van Appel behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hout van Appel erkend. 

1.4 Hout van Appel garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering/Levertijden

2.1 Alle producten van Hout van appel worden bij verzending, goed en deugdelijk verpakt om beschadigen tijdens verzending te voorkomen.

2.2 Schade met verzenden dient direct bij de leverende dienst gemeld te worden, Hout van appel is niet verantwoordelijk voor schade tijdens verzenden, omdat wij hier geen invloed op uit kunnen oefenen.

2.3 De door Hout van Appel opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

2.4 Indien de leveringstermijn een termijn van 60 dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. Reeds betaalde bestellingen zullen binnen 30 dagen worden verwerkt voor terug betaling.

3. Prijzen

 3.1 Hout van appel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de website en in e-mail verkeer zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

4. Retourzendingen.

  4.1 Alle artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd.  Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij hout van appel te worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet retour nemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn volledig voor uw eigen rekening.  Uitzondering hierop zijn de artikelen die op bestelling / gepersonaliseerd worden gemaakt. Deze kunnen in geen geval geretourneerd worden.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 14 kalenderdagen melden per e-mail aan info@houtvanappel.nl onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Hout van appel zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. 

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, dan behoudt Hout van Appel zich het recht het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.

4.4 Stappen plan retourzending: 

4.4.1 Stuur een email naar info@houtvanappel.nl ovv bestelnummer en wacht op een antwoord terug, met Retour adres, Retour nummer en akkoord. 

4.4.2 Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Verstuur de producten terug met een traceercode via pakketpost.  

4.4.3 Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Bij het terugsturen van de volledige bestelling krijgt u het volledige bedrag teruggestort (na beoordeling retour gestuurde product) exclusief verzendkosten en exclusief retourkosten. 

4.4.4 Na beoordeling teruggezonden product neemt Hout van appel contact met u op.

4.4.5 Na acceptatie retour gezonden product worden uw bank- of girorekeningnummer gevraagd waar de bestelling mee is betaald. 

4.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen. 

4.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. 

5. Garantie 

5.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

5.2 Hout is een natuurproduct, dit product blijft “werken” en gevoelig voor vocht en warmte, uitgesloten van de garantie is het groeien en krimpen van het product.

5.3 Garantie aanvraag dient u te melden bij Hout van appel, Hout van appel bepaald  of u recht heeft op garantie of niet.  

6. Betalingen 

6.1 Betalingen via overschrijving geschieden vooruit, Pas na ontvangst betaling wordt de bestelling definitief in bewerking genomen, Bestellingen kunnen ook afgehaald worden bij Hout van appel, De betaling kan dan ook geschieden bij het ophalen van de bestelling contant. 

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hout van appel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen Hout van appel en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Hout van appel op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 Hout van appel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder vooruitbetaling. 

9. Media, Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Hout van appel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

9.2 Alle afbeeldingen op de internetsite Houtvanappel.nl zijn eigendom van Hout van appel. Afbeeldingen van de website mogen niet gepubliceerd, gekopieerd, overgenomen of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Hout van appel. 

10. Overmacht 

10.1 Hout van appel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Hout van appel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hout van appel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.3 Indien Hout van Appel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Elektronische communicatie en bewijs

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hout van Appel (dan wel door u ingeschakelde derden), is Hout van appel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Hout van appel. 

11.2 De administratie van Hout van appel geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. 

12. Diversen

12.1 De laatste actuele versie van de algemene voorwaarden zijn van toepassing, elke andere versie komt hierbij te vervallen.

12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hout van appel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hout van appel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

12.3 Hout van appel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.